PAST SIMPLE

CZAS PRZESZŁY PROSTY DOKONANY

Czasu tego używamy dla wyrażenia czynności, które wydarzyły się w przeszłości i zostały zakończone. Tłumacząc zdania w czasie Past Simple na język polski należy pamiętać, aby użyć dokonanej formy czasownika.

BUDOWA ZDAŃ:

Zdania twierdzące:

podmiot + czasownik z II kolumny (lub + -ed/-d) + reszta zdania

W języku angielskim czasowniki dzieli się na regularne i nieregularne. Form czasowników nieregularnych trzeba nauczyć się na pamięć. Natomiast do czasowników regularnych można dodawać końcówki w zależności od czasu jakiego używamy. W czasie Past Simple tylko w zdaniach twierdzących używamy formy czasownika nieregularnego z II kolumny. Jeżeli mamy do czynienia z czasownikiem regularnym wtedy dodajemy końcówkę -ed lub -d (szczegółowe wyjaśnienie poniżej).

She worked as a secretary ten years ago. (Ona pracowała jako sekretarka 10 lat temu. -> czyli teraz już nie pracuje w tym zawodzie)
We had an accident last year. (W zeszłym roku mieliśmy wypadek.)


Zdania przeczące:

podmiot + didn't + czasownik w formie bezokolicznika + reszta zdania

Didn't to forma skrócona, pełna to did not.

She didn't work as a secretary ten years ago. (Ona nie pracowała jako sekretarka 10 lat temu.)
We didn't have an accident last year. (W zeszłym roku nie mieliśmy wypadku.)


Zdania pytające:

Did + podmiot + czasownik w formie bezokolicznika + reszta zdania

Did she work as a secretary ten years ago? (Czy ona pracowała jako sekretarka 10 lat temu?)
Did we have an accident last year? (Czy w zeszłym roku mieliśmy wypadek?)


WYJĄTKI:


1. Jeżeli czasownik regularny kończy się na -e to wówczas w zdaniach twierdzących dodajemy -d. W pozostałych przypadkach do czasowników regularnych dodajemy końcówkę -ed.

He lived in Cracow two years ago. (2 lata temu on mieszkał w Krakowie.)
They helped an old woman yesterday. (Oni wczoraj pomogli starszej kobiecie.)

2. Jeżeli czasownik regularny kończy się spółgłoską + -y wtedy w zdaniach twierdzących -y zamieniamy na -i oraz dodajemy -ed.

My child cried very often. (Moje dziecko bardzo często płakało.)

3. Jeżeli czasownik regularny jest jednosylabowy, na końcu jest jedna spółgłoska poprzedzona jedną samogłoską wówczas ostatnią literę podwajamy i dodajemy -ed.

A car stopped. (Samochód zatrzymał się.)

OKOLICZNIKI CZASU:


yesterday (wczoraj)
last week / month / Monday / ... (ostatniego tygodnia / miesiąca / poniedziałku / ...)
2 days / 10 years / 6 minutes / ... ago (2 dni / 10 lat / 6 minut / ... temu)

To główne okoliczniki. Może w tym czasie wystąpić wiele okoliczników czasu, które są używane w Present Simple.