IRREGULAR VERBS

CZASOWNIKI NIEREGULARNE


INFINITIVE PAST SIMPLE PAST PARTICIPLE DEFINITION
be was/were been być
become became become stać się/zostać
begin began begun zaczynać
bend bent bent zginać
bet bet bet zakładać się
bite bit bitten gryźć
bleed bled bled krwawić
blow blew blown dmuchać/wiać
break broke broken złamać
bring brought brought prznosić
broadcast broadcast broadcast nadawać/emitować
build built built budować
burn burnt burnt palić
burst burst burst wybuchać/pękać
buy bought bought kupować
cast cast cast rzucać/zarzucać
catch caught caught łapać
choose chose chosen wybierać
come came come przychodzić
cost cost cost kosztować
cut cut cut ciąć
deal dealt dealt zadawać/rozdawać
do did done robić
draw drew drawn rysować
dream dreamt/dreamed dreamt/dreamed śnić/marzyć
drink drank drunk pić
drive drove driven prowadzić samochód
eat ate eaten jeść
fall fell fallen upadać/spadać
feed fed fed karmić
feel felt felt czuć (się)
fight fought fought walczyć
find found found znajdować
fly flew flown latać
forget forgot forgotten zapominać
forgive forgave forgiven wybaczyć
freeze froze frozen zamarzać
get got got dostać
give gave given dać
go went gone iść
grow grew grown rosnąć
hang hung hung wieszać
have had had mieć/posiadać
hear heard heard słyszeć
hide hid hidden ukryć/schować
hit hit hit uderzyć
hold held held trzymać
hurt hurt hurt zranić
keep keept keept trzymać/zatrzymać
kneel knelt knelt klękać
know knew known wiedzieć/znać
lay laid laid kłaść/nakrywać
lead led led prowadzić/kierować
learn learnt/learned learnt/learned uczyć się
leave left left odjeżdżać/opuszczać
lend lent lent pożyczać
let let let pozwalać
lie lay lain leżeć/kłamać
light lit lit zapalać/rozpalać
lose lost lost zgubić/stracić
make made made robić
mean meant meant znaczyć
meet met met poznać/spotkać
mow mowed mown kosić
oversleep overslept overslept zaspać
pay paid paid płacić
put put put położyć/kłaść
read read read czytać
rebuild rebuilt rebuilt odbudować
rewind rewound rewound przewijać
rewrite rewrote rewritten przerabiać/pisać od nowa
ride rode ridden jeździć
ring rang rung dzwonić
rise rose risen wzrastać/podnosić się
run ran run biegać
say said said powiedzieć
see saw seen widzieć
sell sold sold sprzedawać
send sent sent wysyłać
set set set układać/ustalać
shake shook shaken trząść/mieszać
shoot shot shot strzelać
show showed shown pokazywać
shrink shrank shrunk kurczyć się
shut shut shut zamykać
sing sang sung śpiewać
sit sat sat siedzieć
sleep slept slept spać
slide slid slid wsuwać/przesuwać
speak spoke spoken mówić
spend spent spent spędzać/wydawać
spread spread spread roznosić/rozprzestrzeniać
stand stood stood stać
steal stole stolen kraść
strike struck struck uderzać/strajkować
swear swore sworn przeklinać/przysięgać
sweep swept swept zamiatać
swim swam swum pływać
take took taken brać/wziąć
tear tore torn drzeć
tell told told powiedzieć
think thought thought myśleć
throw threw thrown rzucać
understand understood understood rozumieć
upset upset upset martwić/denerwować/przewracać
wake woke woken budzić (się)
wear wore worn nosić/ubierać się w
wet wet wet moczyć
win won won wygrać
write wrote written pisać