FUTURE SIMPLE

CZAS PRZYSZŁY PROSTY

Czasu tego używamy wyrażając wydarzenia przyszłe, przewidywania, przypuszczenia oparte na własnej intyuicji, wiedzy bądź doświadczeniu, opinie, decyzje podjęte w ciągu chwili (decyzje nie zamierzone wcześniej), zdarzenia na które nie mamy wpływu, prośby, sugestie, oferty, obietnice.

BUDOWA ZDAŃ:


Zdania twierdzące:

podmiot + will + bezokolicznik + reszta zdania

Henry will be sixteen next month. (W przyszłym miesiącu Heniek będzie miał 16 lat.)
I will open the window. (Otworzę okno.)


Zdania przeczące:

podmiot + will + not + bezokolicznik + reszta zdania

will + not = won't

Henry will not be sixteen next month. (W przyszłym miesiącu Heniek nie skończy 16 lat.)
I will not open the window. (Nie otworzę okna.)


Zdania pytające:

Will + podmiot + bezokolicznik + reszta zdania

Will Henry be sixteen next month? (Czy Heniek skończy 16 lat w przyszłym miesiacu?)
Will you open the window? (Otworzysz okno?)


OKOLICZNIKI CZASU:


  • tomorrow (teraz)

  • tonight (właśnie teraz)

  • next year/week/month/Friday (w przyszłym roku/tygodniu/miesiącu/piątek)

  • in an hour/a month/5 minutes (za godzinę/miesiąc/5 minut)

  • the day after tomorrow (pojutrze)

  • soon (wkrótce)

  • on Monday (w poniedziałek)

  • at four o'clock (o 4.00)