FUTURE PERFECT SIMPLE

Czasu tego używamy dla wyrażenia czynności, które zostaną zakończone do pewnego momentu w przyszłości lub przed inną czynnością, która na się odbyć w przyszłości.

BUDOWA ZDAŃ:


Zdania twierdzące:

podmiot + will + have + czasownik nieregularny z III kolumny lub czasownik regularny + -ed/-d + reszta zdania

I will have ironed your shirts by tomorrow. (Do jutra uprasuję Ci koszule.)
David will have taken the rubbish out by 10 o'clock. (Dawid wyrzuci śmieci do 10.00.)


Zdania przeczące:

podmiot + will + not + have + czasownik nieregularny z III kolumny lub czasownik regularny + -ed/-d + reszta zdania

will + not = won't

I will not have ironed your shirts by tomorrow. (Nie uprasuję Ci koszuli do jutra.)
David won't have taken the rubbish out by 10 o'clock. (Dawid nie wyrzuci śmieci do 10.00.)


Zdania pytające:

Will + podmiot + have + czasownik nieregularny z III kolumny lub czasownik regularny + -ed/-d + reszta zdania

Will you have ironed my shirts by tomorrow? (Czy uprasujsz mi koszule do jutra?)
Will David have taken the rubbish out by 10 o'clock? (Czy Dawid wyrzuci śmieci do 10.00?)


WYJĄTKI:


1. Jeżeli czasownik regularny kończy się na -e to wówczas w zdaniach twierdzących dodajemy -d. W pozostałych przypadkach do czasowników regularnych dodajemy końcówkę -ed.

lived

2. Jeżeli czasownik regularny kończy się spółgłoską + -y wtedy w zdaniach twierdzących -y zamieniamy na -i oraz dodajemy -ed.

carried (od carry))

3. Jeżeli czasownik regularny jest jednosylabowy, na końcu jest jedna spółgłoska poprzedzona jedną samogłoską wówczas ostatnią literę podwajamy i dodajemy -ed.

stopped

WYRAZY CHARAKTERYSTYCZNE:


  • by (do)

  • by the time (do czasu gdy)

  • before (zanim)