PAST PERFECT SIMPLE

CZAS ZAPRZESZŁY PROSTY

Czasu tego używamy jeżeli chcemy opisać zdarzenie, które miało miejsce w przeszłości przed innym zdarzeniem z przeszłości. Czasu tego również używamy opisując zdarzenia, które miały miejsce przed określonym momentem w przeszłości (np. do ostatniego poniedziałku)

BUDOWA ZDAŃ:


Zdania twierdzące:

podmiot + had + czasownik nieregularny z III kolumny lub czasownik regularny + -ed/-d + reszta zdania

had + not = hadn't

Clara had spent all her money before 9 a.m. (Do 9.00 Klara wydała wszystkie pieniądze.)
They had sold 10 cars by Friday. (Do piątku oni sprzedali 10 samochodów.)


Zdania przeczące:

podmiot + had + not + czasownik nieregularny z III kolumny lub czasownik regularny + -ed/-d + reszta zdania

Clara had not spent all her money before 9 a.m. (Do 9.00 Klara nie wydała wszystkich pieniądzy.)
They had not sold 10 cars by Friday. (Do piątku oni nie sprzedali 10 samochodów.)


Zdania pytające:

Had + podmiot + czasownik nieregularny z III kolumny lub czasownik regularny + -ed/-d + reszta zdania

Had Clara spent all her money before 9 a.m.? (Czy Klara wydała wszystkie pieniądze do 9.00?)
Had they sold 10 cars by Friday? (Czy oni sprzedali 10 samochodów do piątku?)


WYJĄTKI:


1. Jeżeli czasownik regularny kończy się na -e to wówczas w zdaniach twierdzących dodajemy -d. W pozostałych przypadkach do czasowników regularnych dodajemy końcówkę -ed.

2. Jeżeli czasownik regularny kończy się spółgłoską + -y wtedy w zdaniach twierdzących -y zamieniamy na -i oraz dodajemy -ed.

3. Jeżeli czasownik regularny jest jednosylabowy, na końcu jest jedna spółgłoska poprzedzona jedną samogłoską wówczas ostatnią literę podwajamy i dodajemy -ed.

WYRAZY CHARAKTERYSTYCZNE DLA PAST PERFECT SIMPLE:


  • by then(do tego czasu)

  • by the time (do tego czasu)

  • by Monday/July/7.00 (do poniedziałku/lipca/7.00)

  • after + Past Perfect (po)

  • when (kiedy)

  • Pasf Perfect + before (zanim)